Professorat

Distingim l’anàlisi de la Competència Digital Docent CDD en dues línies:

    • Usos curriculars
    • Desenvolupament profesional

USOS CURRICULARS 

Punts forts

L’ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals i d’exercitació fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació més enllà de l’espai i l’horari de l’aula.

S’utilitzen eines digitals en l’avaluació i el seguiment personalitzat de l’alumnat.

Punts febles

Partim d’una gradació de les aptituds digitals que les i els alumnes han d’adquirir a cada curs però aquesta gradació és específica per a les àrees de tecnologia, tallers, robòtica i altres matèries de l’àmbit científico-tecnològic. Si bé, cal incloure el treball de la competència digital a tots els àmbits i matèries de forma més formal.

Hi ha una coordinació inicial sobre les activitats digitals que cada professor/a planteja al seu alumnat.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Punts forts

El professorat és competent per a planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.

El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives interdisciplinars en entorns digitals però creiem que cal augmentar la freqüència de realització de projectes d’aquestes característiques.

El professorat del centre usa eines digitals en el seu dia a dia: planificació de les classes (a partir de 5è de Primària), registre de l’activitat d’aula i avaluació dels alumnes (des de P3 a 4t d’ESO).

Punts febles

El professorat no expressa les seves necessitats de formació en tecnologies per manca evident de temps de coordinació.

El professorat nou té dificultats les primeres setmanes per integrar l’ús de les tecnologies en el centre, motiu pel qual, sorgeix la necessitat de dissenyar un pla d’acollida digital per a nou professorat.