Centre

Distingim l’anàlisi en les següents línies:

    • Estratègia, lideratge i gestió
    • Seguiment, avaluació i millora
    • Infraestructura i serveis digitals
    • Metodologies

Caldrà marcar els objectius de millora per a cada línia d’acció.

ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

Punts forts

El centre disposa d’un Pla de Comunicació que defineix els canals digitals per comunicar-se amb els diferents membres de la Comunitat Educativa i l’ús de cadascun.

El centre disposa dels procediments per a la inclusió digital de tots els alumnes.

El centre té formalitzats els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la. Tot i així, es considera que cal millorar la integració de la competència digital a través dels diferents àmbits i graduar els nivells d’assoliment segons els curs i etapa.

Un percentatge significatiu de les famílies utilitza de forma regular els canals adequats de comunicació.

Punts febles

Necessitat d’establir el procediment per fer l’acollida digital de les i els alumnes nous al centre.

Necessitat de dissenyar un pla de sessions perquè les i els alumnes siguin competents digitalment, en termes de seguretat i ús responsable.

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

Punts forts

L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA, programacions d’aula…).

El centre, a través dels seus serveis informàtics externs coordinats per la FECM, fa un seguiment dels usos d’Internet i, a partir d’aquesta informació pren decisions com, per exemple aplicar les pertinents mesures de filtració de contingut.

Un percentatge significatiu de les famílies és competent digitalment per poder fer el seguiment dels seus fills/es (control de registres, accés a tasques telemàtiques i altres).

Punts febles

El centre no té establert el procediment per tal que les seves bones pràctiques en tecnologies es difonguin a través del seu web. La creació d’aquest espai EDC ha de ser part de la solució i s’està fent.

INFRAESTRUCTURA I SERVEIS DIGITALS

Punts forts

Tots els espais de treball del centre disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet tant per xarxa com per wifi.

Totes les aules i espais del centre disposen de pissarra digital i un ordinador connectat a Internet.

El centre disposa d’una zona de professors, una zona d’alumnes i una zona de famílies a manera d’intranet de centre (Alexia, Teams i eines Microsoft Office).

El centre utilitza un sistema de gestió de seguiment dels alumnes a través de la plataforma de gestió Alexia.

El centre ha establert un protocol per a la resolució d’incidències tècniques.

El centre té un pla amb prioritats per a l’actualització i renovació de l’equipament TAC.

Punts febles

El centre no té coneixement profund de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d’altres dispositius equivalents).

El centre no disposa de partida econòmica específica per a la renovació de l’equipament TAC. Ha d’invertir a través de subvencions, ajudes municipals i de l’AFA de la pròpia escola.

 

METODOLOGIES

Punts forts

La tecnologia és present al centre de forma transparent. Se’n fa ús però sempre amb una finalitat metodològica clara.

Punts febles

El centre no té concretat el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau adaptada a la formació d’EDC.

Hi ha mecanismes de valoració global d’adquisició de la competència digital, però no n’hi ha d’avaluació de les diferents dimensions de la competència.