Competència digital de l’alumnat

ACOLLIDA DIGITAL

Els alumnes des de 5è de Primària porten sempre un ordinador. Per tal que puguin tenir unes nocions inicials, s’està dissenyant un pla d’acolliment digital. En aquest pla es detalla quins aspectes es tractaran des de cada matèria per tal d’assegurar que els alumnes aprenen a fer-ne un ús bàsic i segur.

DESPLEGAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

El centre està creant una rúbrica concretant les competències digitals per cada un dels cursos i adaptada al model del centre. A més, s’estan recollit totes les activitats digitals que apareixen a les programacions de les matèries i els projectes.

En els cursos vinents s’anirà completant la rúbrica i actualitzant les activitats, afegint-ne en aquelles competències quan ho requereixen i reorientant-ne en aquelles que es treballen massa sovint.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

Per tal de fer una avaluació realment transversal d’aquesta competència, per cada grup es crea un full de càlcul especial i diferenciat de competència digital.

Quan un professor/a treballa i qualifica aquesta competència des de la seva matèria, accedeix al full de càlcul i anota allà l’activitat i la qualificació.

Al final de trimestre, de manera consensuada, s’acorden els percentatges assignats a la qualificació de cada una de les competències digitals per calcular la qualificació global. També de manera consensuada es redacta el comentari personalitzat de cada alumne.

Això permet fer un seguiment de l’assoliment de l’alumnat, però també permet que el centre tingui visió de totes les activitats que es realitzen per aconseguir, ja sigui des de les matèries, des dels projectes o des de la tutoria.